RODO

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin „PROKADO”
z dnia 25 maja 2018 r.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Związku Gmin „PROKADO”

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i wszystkie strony zainteresowane o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

Administratorem Państwa Danych jest Związek Gmin „PROKADO”, 46-060 Prószków, ul. Kościuszki 23.
Administrator Danych jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy: prokado.proszkow@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres związku.

Inspektorem ochrony danych jest pani Agata Przybyła, e-mail: prokado.proszkow@gmail.com.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Obecnie Państwa dane, pozostające w naszych zasobach, nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w tym w niniejszym Regulaminie.

KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Obecnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością, pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

Dane związane z promocją (organizacją turniejów, zawodów dla dzieci)

Dane te przetwarzamy  w celu promocji celów statutowych, a przetwarzanie obejmuje publikowanie zdjęć z imprez na stronie internetowej, portalu społecznościowym, oraz w wydawnictwach takich jak broszury i kalendarze.

Dane osobowe naszych klientów  i kontrahentów

Dane te przetwarzamy  w celu realizacji zadań statutowych, tj.  dostawa wody, utrzymanie i rozbudowa sieci i urządzeń sieciowych, etc.

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. ustawa o rachunkowości, gdzie przepisy prawne stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).

Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy, gdzie te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane te przechowujemy zgodnie z wymogami prawa przez okres 50 lat.
Dane osobowe dotyczące kandydata do pracy posiadamy dzięki zgodzie wyrażonej przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dane te przetwarzamy przez czas prowadzenia rekrutacji.

Monitoring

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres do 30 dni. Dane mogą być sporadycznie przekazywane uprawnionym do tego organom: policji, prokuraturze, sądom.

PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;
  2. modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  3. całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
  4. niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
  6. przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Wnioski w sprawie realizacji ww. praw możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: prokado.proszkow@gmail.com przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

DODATKOWE INFORMACJE

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.